Vedtægt for Horsens Kommunes urnebegravelsesplads i Stensballegaard Skov

§ 1. Ejerforhold

Denne vedtægt gælder for Horsens Kommunes urnebegravelsesplads beliggende i Stensballegaard Skov på del af matr. nr. 1a, Stensballegaard Hgd.,Bygaden 70, 8700 Horsens.

Skoven ejes af Stensballegaard I/S v/ Jannik og Henrik Ahlefeldt- Laurvig, hvor Horsens Kommune forpagter jorden til urnebegravelsespladsen, jf. forpagtningsaftale ml. skovejer og Horsens Kommune.

§ 2. Administration, drift og vedligehold

Horsens Kommunalbestyrelse er bestyrelse for begravelsespladsen. Kommunalbestyrelsen har
ansvaret for administration, drift og vedligehold af begravelsespladsen.

Kommunen kan indgå aftale om daglig drift med tredjemand. Kommunen kan indgå
administrationsaftale med tredjemand.

§ 3. Tilsyn

Driften af gravpladsen er under tilsyn af Horsens Kommune, Natur og Miljø afdelingen.

§ 4. Retten til begravelsespladserne

Beboere i Horsens kommune har ret til at blive begravet på begravelsespladsen. Andre har adgang til at blive begravet på begravelsespladsen. Bestyrelsen kan dog afvise dette, hvis det er nødvendigt ud fra hensynet til den nuværende eller fremtidige betjening af kommunens beboere.

Senest når 80 % af kapaciteten er opbrugt, skal kommunen og bortforpagter indgå i dialog vedrørende evt. udvidelse af arealet.

§ 5. Ordensbestemmelser

Der er offentlig adgang til gravpladsen. Der skal tilstræbes sømmelig opførsel ved færdsel på gravpladsen.

Åbningstiderne er fra kl. 6.00 til solnedgang, jf. § 23, stk. 5, i lov om naturbeskyttelse.

§ 6. Kort og protokol

 Der føres begravelsesprotokol indeholdende oplysninger for hvert gravsted om gravstedets betegnelse, nummer for hver enkelt urnenedsættelse i gravstedet, navn, cpr. nr. og dødsdag for de i hver enkelt gravplads begravede, tidspunkt for hver enkelt urnenedsættelse, oplysning om til hvem gravstedsbrev er udstedt samt tidspunktet for brugsperiodens udløb. I forbindelse med protokollen føres et alfabetisk register over de på begravelsespladsen begravede.

Der føres kort over begravelsespladsen, hvor hver enkelt gravplads afmærkes med nummer.

Kort og protokol føres i et elektronisk system, der godkendes af bestyrelsen, der fastsætter nærmere bestemmelser vedrørende drift, sikkerhed og tilsyn hermed.

Mindst en gang årligt kontrollerer bestyrelsen, at kort og protokol er i overensstemmelse med de faktiske forhold på begravelsespladsen

§ 7. Gravsteder

Urnegravsteder udlægges som gravsteder på 1,0 m2. Bestyrelsen kan godkende udlæg af større gravsteder.

Fredningstiden for et gravsted er 10 år.

Et gravsted kan reserveres til fremtidig brug for en periode på 10 år.

Et gravsted kan fornys for 10 år ad gangen. Fornyelsen er betinget af begravelsespladsens fortsatte eksistens i minimum 10 år frem.

Der kan nedsættes mere end en urne i hvert gravsted. Ved erhvervelse af gravsted anføres det i gravstedsbrevet, hvor mange urner der kan nedsættes i gravstedet.

Ved nedsættelse af urne i bestående gravsted, må brugsperioden om nødvendigt forlænges.

Der må ikke være anden beplantning på gravstedet end den for skoven naturligt forekommende. Det er ikke tilladt at lægge blomster og lignende ved gravstedet.

Det er tilladt at markere gravstedet med minimal skiltning med naturmæssigt materiale i naturmæssig fremtoning. En markering skal være neutral og må indeholde navn eller initialer på afdøde. En markering må ikke indebære, at gravstedet får karakter af et gravsted på en kirkegård.

Bestyrelsen kan tillade flytning af nedgravede askeurner.

§ 8. Betaling

Betaling i henhold til kommunens takstregulativ skal ske i forbindelse med erhvervelse af gravstedet.

§ 9. Urnenedsættelser

Anmeldelse af urnenedsættelsen sker pr. mail eller telefon til den daglige driftsansvarlige senest 3 hverdage før.

Alle praktiske forberedelser til urnenedsættelse, herunder forberedelse af en udgravning ved det valgte gravsted, forestås af den daglige driftsansvarlige.

Urner nedsættes, så der minimum er 50 cm jord over urnens låg.

Urnenedsættelser skal foretages med marginal gravning og indvirkning på skoven.

Der skal anvendes urner af biologisk nedbrydeligt materiale.

Der må ikke nedsættes aske uden urne.

Urnenedsættelser kan overværes og det er tilladt at der afholdes ceremonier i forbindelse hermed.

§ 10. Ansvar

Horsens Kommune har ansvaret for oprydning på gravpladsen og for opretning af skader som følge af naturbegivenheder, hærværk m.v.

§ 11. Klager

Klager vedrørende begravelsespladsen afgøres af bestyrelsen.

§ 12. Særlige bestemmelser

Ovenstående vedtægt tinglyses på del af matr.nr. 1a, Stensballegård Hgd., Vær., jf. kortbilag

Påtaleberettigede er Horsens Kommune og Kirkeministeriet.

§ 13. Ændringer i vedtægt

Ændringer i Vedtægt for Horsens Kommunes urnebegravelsesplads i Stensballegaard Skov vedtages af Byrådet i Horsens og godkendes af Kirkeministeriet.