Oftest stillede spørgsmål

Hvad kendetegner en skovbegravelsesplads? Hvilken type begravelser er mulige? Hvordan ser en urneplads ud på en skovbegravelsesplads? Herunder finder man ofte stillede spørgsmål og svar. Vi står også til rådighed på telefonen eller via e-mail.

Skovbegravelse, en urnebegravelsesplads i skoven

Hvordan ser man at der er en skovbegravelsesplads?

Det ser man ikke tydeligt. En skovbegravelsesplads fremstår som en naturlig del af skoven

Er der gravsten, gravudsmykning eller gravlys på skovbegravelsespladsen?

På skovbegravelsespladsen er det naturen, som står for vedligeholdelse og udsmykning af gravstederne i form af den naturlige flora og årstidernes præg på skovbunden med lys, farver og vækst. Det er de fleste steder tilladt at lægge en neutral mindeplade ovenpå urnegraven med initialer eller navn og dato efter ønske. Læs mere om mindeplader her Bestil mindeplade – Mindeplader der falder i ét med naturen (skovbegravelse.nu)

Er en urnenedsættelse på skovbegravelsespladsen anonym?

Det kan den være, men det er også tilladt at lægge en mindesten, og på familietræerne kan familienavnet påføres efter ønske.

Der føres en protokol over den præcise placering af urnerne ved de udvalgte træer. Det betyder, at familie og venner til enhver tid vil kunne få oplyst, hvor en urne er placeret.

Er der åbningstider på skovbegravelsespladsen?

Der er åbent fra 06.00 til solnedgang året rundt i henhold til skovloven.

Er det tilladt at besøge skovbegravelsespladsen med sin hund?

Ja, det er tilladt at have hund med i skoven og på skovbegravelsespladsen, den skal blot være i snor.

Hvilken type træer er der på skovbegravelsespladserne?

Skovbegravelsespladserne består typisk af traditionel flot dansk løvskov primært med bøg, ahorn og eg.

Er der mulighed for kistebegravelse på en skovgravplads?

Der er kun mulighed for urnebegravelser. Der skal være et kapel, for at der kan sættes kister i jorden og det er der ikke i forbindelse med skovbegravelsespladserne.

Reservation & forhåndserhvervelse

Jeg vil gerne begraves på en skovbegravelsesplads, hvad gør jeg?

Der kan reserveres eller forhåndserhverves en urneplads ved et træ, dermed sikrer man sig, at man kommer til at ligge, hvor man ønsker det og samtidig gøre det nemmere for de efterladte. Der udstedes et gravstedsbrev, som skøde på at en eller flere urnepladser er reserveret eller fuldt betalt. Gravstedsbrevet kan vedlægges ens sidste vilje samt testamente eller opbevares et andet sikkert sted.

Kan jeg ændre min reserverede plads eller familietræ på et senere tidspunkt?

Ja, såfremt der endnu ikke er nedsat en urne ved træet, kan man ændre reservationen og vi om-registrerer pladsen. Ved ændringer forbeholder vi os retten til at afregne et gebyr, der modsvarer omkostningen.

Hvilken type gravsteder findes der på en skovbegravelsesplads?

Der findes udelukkende urnegravsteder – der er mulighed for at købe enkelte urnepladser eller et familietræ. Se mere under træer og priser.

Hvem er sælger af gravstederne?

Det er skovejer, som den driftsansvarlige. Retten til gravstedet er sikret i form af tinglysning på skovejendommen.

Hvem udsteder gravstedsbrevet?

Det gør Skovbegravelse (Administration) ApS på vegne af skovejer.

Priser

Hvordan er prisen for en skovbegravelse sammensat?

Ønsker man at reservere en urneplads betaler man et reservationsgebyr, som modregnes ved fuld erhvervelse af urnepladsen i fremtiden, senest når en urne nedsættes  – se mere herom under træer og priser.

Prisen for en urneplads og urnenedsættelse på en skovbegravelsesplads, er fastsat af kommunen og evalueres en gang årligt. Prisen er inklusiv administration af gravprotokol, registrering og forberedelse og gennemførelse af urnenedsættelsen.

Der er ingen løbende vedligehold eller pasningsudgifter.

Hvordan betaler jeg for en urneplads eller et familietræ

Når man har fundet sit træ, formidles det til skovejer eller direkte til Skovbegravelse Administration. Det kan gøres på telefonen på 42 90 90 62 eller via mail til info@skovbegravelse.nu, hertil kan bestillingsblanketten med fordel anvendes – download her. Skovbegravelse Administration sender herefter en faktura og efterfølgende et gravstedsbrev, som skøde på gravstedet.

Urnenedsættelse

Hvordan ser et urnegravsted ud på en skovbegravelsespladse?

Et urnegravsted kan være markeret med en neutral mindeplade lagt fladt på jorden. Der plantes ikke, og der sættes ikke blomster i potter eller vaser, og der placeres heller ikke lys. Dette alt sammen i henhold til skovloven, for at sikre at gravpladsen fremstår som en naturlig del af skoven.

Hvordan foregår en urnenedsættelse på en skovbegravelsesplads?

Der er ingen faste regler for, hvordan en urnenedsættelse foregår. Man har mulighed for at sætte sit eget personlige præg på det, eller man kan overlade det til familien eller en bedemand, at beslutte hvordan det skal foregå.

Skovloven og vedtægterne på skovgravpladsen skal selvfølgelig overholdes.

Der må synges, bedes, læses højt, holdes taler og der kan spilles musik, så længe det ikke er elektronisk.

Bedemanden kan deltage, hvis det ønskes og familien bestemmer selv hvem der skal nedsætte urnen i jorden. Familien beslutter også om skovfogeden eller familien selv dækker graven.

Der er ikke noget, der forhindrer en præst i at deltage, hvis familien ønsker det og præsten er indforstået med det, da det ikke er på indviet jord.

Hvilken funktion udfører skovfogeden ved skovbegravelsen?

Hvis det ønskes af familien vil skovfogeden modtage deltagerne til urnenedsættelsen ved skovbegravelsespladsen og fører deltagerne til det forberedte urnegravsted ved det udvalgte træ.

Familien bestemmer om det skal være skovfogeden som nedsænker urnen eller bedemanden eller familien selv. Det gælder også tildækningen af urnen med skovmuld.

Familien bestemmer også, om skovfogeden skal blive ved graven sammen med deltagerne.

Skovfogeden sørger altid efterfølgende for, at urnegravstedet fremstår pænt og naturligt.

Dette aftales alt sammen på forhånd.

Hvilken funktion udfører bedemanden ved skovbegravelsen?

Såfremt der foreligger en forhåndsreservation, er det vigtigt, at bedemanden bliver gjort opmærksom på dette.

Såfremt der ikke foreligger en forhåndsreservation, kontaktes den ønskede skovbegravelsesplads og der udvælges en urneplads ved et træ eller et familietræ. Der udfyldes et gravstedsbrev som fungerer som ”skøde” for ejerskab af gravstedet.

Læs her mere om vores samarbejde med den lokale bedemand i Horsens.

Hvordan udsmykkes et urnegravsted på skovbegravelsespladsen?

Det udsmykkes ikke, så der lægges hverken blomster, kranse eller gravsten, som man kender det fra en kirkegård, men i stedet sørger skovfogeden for, at urnegravstedet er forberedt og fremstår pænt og naturligt.

Hvad gør jeg, hvis jeg mener, at afdøde har en reservation/forhåndserhvervelse af et gravsted, men jeg ikke kan finde gravstedsbrevet?

Tag kontakt til skovbegravelsespladsen eller Skovbegravelse Administration, og vi hjælper med at finde reservationen i vores registreringssystem, og vi står også til rådighed for udpegning af urnegravstedet.

Er en urnenedsættelse på skovbegravelsespladsen betinget af, at man bor i kommunen?

Nej, alle urner kan blive nedsat på en skovbegravelsesplads uafhængig af afdødes bopæl. Læs mere her om flytning af urne.

Er kistebegravelser mulige på en skovbegravelsesplads?

Nej, loven tillader kun urnenedsættelser.

Er det muligt at få begravet sin kat, hund eller hest på skovbegravelsespladsen?

Nej, dyr er ikke tilladt.

Hvordan bliver ønsket om en skovbegravelse registreret?

Ønsket om en skovbegravelse formidles til bedemanden og bedemanden registrerer ønsket vedr. kremering og begravelsessted elektronisk: Hent anmodning.

På Borger.dk kan der bl.a. hentes en fuldmagt til bedemanden til anmeldelse af ønsket om begravelse/ligbrænding til begravelsesmyndigheden

Herefter sendes “Afgørelse vedr. begravelse og ligbrænding” fra begravelsesmyndigheden (afdødes kirkesogn) til den valgte skovgravplads via digital dødsanmeldelse.

Skovgravpladsens administration modtager betaling for urnegraven og forbereder et gravstedsbrev og sender det til familien.

Skovgravpladsen skal modtage brændingsattesten fra krematoriet inden urnenedsættelsen i skoven.

Hvor lang tid går der fra bisættelse (kremering) og til urnenedsættelse i skoven?

Der går 8-14 dage efter bisættelsen (kremeringen) til at urnen er klar på krematoriet og urnenedsættelsen kan finde sted på skovbegravelsespladsen. Normalt afhenter bedemanden urnen og leverer den til skovbegravelsespladsen. De pårørende har også selv mulighed for at afhente urnen på krematoriet, hvis dette ønskes.

Bedemanden kan deltage i urnenedsættelsen, hvis familien ønsker det, og familien bestemmer selv hvem der skal nedsætte urnen. Familien tager også selv stilling til om skovfogeden eller familien selv dækker graven.

Der er også mulighed for, at der kan deltage en præst i urnenedsættelsesceremonien, så længe præsten er indforstået med omstændighederne i og med at en skovbegravelsesplads ikke er etableret på indviet jord.

Hvor må urnen stå indtil urnenedsættelsen?

Urnen med afdødes aske opbevares som udgangspunkt på krematoriet indtil urnenedsættelsen skal finde sted. Den kan også stå midlertidigt hos bedemanden eller hos skovbegravelsespladsen.

Ansvar

Hvem har ansvaret for driften af en skovbegravelsesplads?

Kommunen er øverste ansvarlige for skovbegravelsespladsen. Kommunen kan udlicitere den daglige drift og vedligehold af skovbegravelsespladsen til skovejeren.

Administration i forbindelse med henvendelser, spørgsmål og fremvisning af skovbegravelsespladsen, udvælgelse af urnesteder og træer varetages af skovejeren og Skovbegravelse ApS.

Hvad sker der, hvis skovejendommen bliver solgt eller går konkurs?

I vedtægterne og i driftsaftalen med kommunen er det bestemt, at uanset hvem der ejer skovbegravelsespladsen er området fredet i 10 år fra sidste urnenedsættelse. Skovbegravelsespladsen er desuden tinglyst og kan således ikke blive nedlagt i fredningsperioden.

Hvad sker der, hvis et træ vælter i en storm?

Skovbegravelsespladsen er en del af naturen. Træer kan gå ud pga. af sygdom eller vælte i en storm eller ved lynnedslag.

Såfremt der ikke er fortaget en urnenedsættelse ved dit træ, hjælper vi om muligt med at udvælge et nyt træ og om-registrerer omkostningsfrit.

Såfremt der er nedsat en urne ved et træ, der er gået ud eller væltet i en storm, så kan man, hvis det er muligt, vælge et træ i umiddelbar nærhed til det oprindelige eller der kan plantes et nyt.

Bliver der ført skovdrift i forbindelse med en skovbegravelsesplads?

Det udføres alene forstmæssigt nødvendigt skovarbejde og eventuelle opgaver af sikkerhedsmæssige hensyn

Kan kommunen eller skovejer opsige aftalen vedr. skovbegravelsespladsen?

Kommunen kan ophæve aftalen, såfremt der er tale om misligholdelse af driftsaftalen mellem skovejer og kommunen. Skulle det hypotetiske ske, at skovbegravelsespladsen skulle blive lukket for yderligere urnenedsættelser, eksempelvis hvis skovejer skulle opsige aftalen, gælder fredningen af skovbegravelsespladsen i mindst 10 år fra seneste urnenedsættelse. Ydermere, da det er fredskov, vil der altid være skov og der vil være offentlig adgang. Er der lavet aftale om længere løbetider end 10 år på nedsatte urner, vil skovbegravelsespladsen blive opretholdt i den aftalte periode af skovejer.

For bedemanden

Hvad er kirkegårdsnummer og navn på skovbegravelsespladserne?

Kirkegårds nr. og navn

2273 – Horsens Kommunes urnebegravelsesplads (Stensballegaard Skovbegravelsesplads)

2278 – Næstved Kommunes urnebegravelsesplads (Saltø Skovbegravelsesplads)

2279 – Mariagerfjord Kommunes urnebegravelsesplads (Havnø Skovbegravelsesplads)

2280 – Vordingborg Kommunes urnebegravelsesplads (Petersgaard Skovbegravelsesplads)

2281 – Lejre Kommunes urnebegravelsesplads (Ledreborg Skovbegravelsesplads)

2282 – Bornholms Regionskommunes urnebegravelsesplads (Paradisbakkerne Skovbegravelsesplads)

2283 – Favrskov Kommunes urnebegravelsesplads (Clausholm Skovbegravelsesplads)

2284 – Skive Kommunes urnebegravelsesplads (Hostrup Hovedgård Skovbegravelsesplads)

2288 – Nordfyns Kommunes urnebegravelsesplads (Margård Skovbegraveslsesplads)

Hvilke materialer kan jeg få tilsendt?

Der er et udvalg af brochurer og roll-ups mv.

Læs mere her: For bedemænd

Andet

Sådan vælger du begravelsestøj

Hvilket tøj tager man på til en begravelse eller en bisættelse? Det er et spørgsmål, der ofte bliver stillet. Det føles svært, at vælge det helt rette sæt tøj. Traditionelt set vælges sort eller mørkt tøj og noget mere formelt end dagligdagspålædningen. Til en urnenedsættelse på en skovbegravelsesplads, kan med fordel være lidt mere fokuseret på, at det også er praktisk – vi er i naturen og skovbunden kan nemt være lidt fugtig eller våd afhængig af tidspunktet på dagen og året. Vi anbefaler som minimum, at kombinere et pænere sæt tøj med praktisk fodtøj – læs mere her.

Hvad koster en begravelse?

Det kan være meget forskelligt, hvad en begravelse eller en bisættelse i sidste ende koster. En begravelse pris varierer typisk primært afhængig af gravsted, kiste- og urnevalg, blomster og mindesammenkomst. Bedemanden kan hjælpe med at klarlægge de forventede omkostninger. Men prisen for en helt almindelige begravelse er typisk mellem 20-25.000 kr. Læs meget mere her.